Data center


Meeso successful casino surveillance project in Uruguay on news report.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bld B, Hi-Tech Incubator, No.1001 XueYuan Avenue, Nanshan, Shenzhen, China
Tel: +86 755 3662 2324
Website: www.meeso.cn